logo - LifePark

BYTOVÝ DOM

ZÁKLADY

 • Založenie objektu je navrhnuté na základovej doske hrúbky prevažne 300 – 350 mm. Horná hrana základovej dosky je navrhnutá s vyspádovaním.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 • Nosný systém je navrhnutý ako stenovo-doskový skelet s nosnými stĺpmi.
 • Stuženie je zabezpečené stenami komunikačného jadra, vnútornou nosnou stenou a rámo-
  vou tuhosťou jednotlivých prepojených prvkov.
 • Strop nad 1. PP a v nadzemných podlažiach je pozdĺžne rozdelený na dve výškovo odstupňované časti s rozdielom výšky 1,5 m.
 • Stropné dosky v PP a NP sú hrúbky 250 mm.
 • Schodiská v komunikačnom jadre sú navrhnuté ako dvojramenné so zrkadlom, v rámci ktorého je situovaná výťahová šachta.
 • Schodiskové ramená a podesty sú zo železobetónovej konštrukcie.
 • Obvodové nosné steny zo železobetónovej konštrukcie sú hrúbky 200 mm, resp. 250 mm.
 • Obvodové nenosné steny hrúbky 250 mm – murivo z keramických tvaroviek.
 • Akustické samonosné medzibytové steny hrúbky 250 mm – murivo z keramických tvaroviek AKU.
 • Deliace priečky hrúbky 115 mm – z keramických priečkových tvaroviek.
 • Predsadené sadrokartónové steny sú použité pri železobetónových stenách ako inštalačné predsadené steny pre vedenia rozvodov TZB.
 • Sadrokartónové podhľady v minimálnom rozsahu na zakrytie rozvodov TZB.
 • Balkóny vyspádované s odvodnením.

FASÁDA

 • Dvojplášťová, resp. jednoplášťová konštrukcia.
 • Tepelná izolácia bude z minerálnej vlny hr. do 200 mm podľa druhu obvodovej konštrukcie (železobetónové alebo murované konštrukcie).
 • Architektonické stvárnenie fasády bude predmetom návrhu architekta.

STRECHA

 • Hlavnou hydroizoláciou na strechách a terasách je izolácia na báze PVC.
 • Tepelné izolácie v strešnom plášti sú z tvrdeného polystyrénu hr. 300 mm.
 • Pôchodzna strecha z betónovej dlažby do terčov (vo vymedzenom rozsahu).
 • Ostatná časť ako terasa s predprípravou na ľubovoľnú úpravu (napr. pochôdzna dlažba, zeleň, štrk).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN, STROPOV A PODLÁH

 • Murované, železobetónové steny a železobetónové stropy budú omietnuté vápenno-cementovou omietkou hr. 15 mm strojová omietka. Na omietku bude nanesený 2× náter odolný proti oteru.
 • Železobetónové steny a stropy v suterénnych podlažiach budú bez povrchovej úpravy ponechané ako pohľadový betón.
 • Strop na 1. PP bude vybavený kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 200 mm.
 • Priečky, steny v kúpeľniach a WC budú omietnuté vápenno-cementovou omietkou hr. 15 mm – strojová omietka.
 • Sadrokartónové predsadené steny a podhľady budú natreté penetračným náterom - 2× náter odolný proti oteru.
 • Spádové vrstvy v garážach sa vyhotovia ako súčasť nosnej železobetónovej konštrukcie s nášľapnou vrstvou z liatej podlahy.
 • V bytoch budú na horizontálnu nosnú železobetónovú dosku položené vrstvy kročajovej izolácie, na ktoré sa urobí poter.
 • Potery budú po obvode od stien oddelené izoláciou 5 mm.
 • V technických priestoroch v suteréne sa na železobetónovú konštrukciu urobí poter, ktorého povrchovou úpravou bude protiprašný náter sivej farby.
 • Časť vnútorných bytových priestorov – kúpeľne, WC priestory a chodby – sa vybavia zavesenými sadrokartónovými hladkými podhľadmi na systémovom kovovom rošte vo výške podľa rozvodov TZB v nevyhnutnom rozsahu.
 • Schodisko – liata podlaha.
 • Zábradlia budú vyhotovené z oceľových profilov a pásoviny s povrchovou úpravou.

VÝPLNE DVERNÝCH A OKENNÝCH OTVOROV

 • Okná, dvere a zasklené steny z kvalitných hliníkových profilov s izolačným trojsklom.
 • Vnútorné parapety plastové.
 • Vonkajšie parapety z hliníkového plechu vo farbe okenných rámov.
 • Automatická elektrická garážová hliníková sekčná brána vo vstupe do garážovej časti.
 • Ovládanie brány na diaľkové ovládanie.
 • Vchodové dvere do bytov sa použijú bezpečnostné v oceľovej zárubni s viacbodovým uzamykaním a s požiarnou odolnosťou EI 30-D3.

ZABUDOVANÝ INTERIÉR PRE SPOLOČNÉ PRIESTORY

 • Poštové schránky zabudované vo vstupných priestoroch na 1. NP.

VÝŤAH

 • Osobný výťah so strojným zariadením v šachte.
 • Kapacita 9 osôb s nosnosťou 900 kg.

ZÁSOBOVANIE VODOU

 • Samostatnou vodovodnou prípojkou.
 • Meranie spotreby vo vodomernej šachte na pozemku pri vjazde do areálu.
 • PO hydrant – 1 ks na požiarne účely je v areáli.
 • Na údržbu zelene na pozemku umiestnený vývod z objektového rozvodu pitnej vody.

ODKANALIZOVANIE

 • Dažďová kanalizácia cez retenčnú nádrž a splašková kanalizácia sa zlučujú a spoločne sú ako jednotná kanalizácia zaústené do vonkajšej verejnej kanalizácie.

TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA A KÚRENIE

 • Zdrojom tepla je teplovodná plynová kotolňa.
 • V kotolni sú umiestnené závesné kondenzačné plynové kotly.
 • Každý byt má na individuálne vykurovanie bytovú výmenníkovú stanicu s podružným vodomerom na studenú vodu.
 • Príprava teplej vody v BVS je nepriama, prietoková.
 • Vykurovanie je priamo napojené cez bytovú výmenníkovú stanicu.
 • Na vykurovanie objektu budú použité doskové vykurovacie telesá.
 • V obývacích izbách pri zasklených stenách budú podlahové konvektorové vykurovacie telesá bez ventilátorov.
 • V kúpeľniach budú rebríkové vykurovacie telesá a ako doplnkové kúrenie bude zhotovené vykurovanie zo spiatočného potrubia rozvodu v podlahe.

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Certifikované vonkajšie a vnútorné rozvody.
 • Meranie elektrickej energie je pre jednotlivé byty elektromermi umiestnenými v elektromerných skriniach.
 • Slaboprúdové rozvody štruktúrovanej kabeláže sú navrhnuté v kategórii Cat. 5e.
 • Bleskozvod – vybavenie aktívnymi bleskozvodmi, ktoré sú zvedené a prepojené základmi (alternatívne štandardnými bleskozvodmi).

BYTY – DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Rozvádzač silnoprúdu a slaboprúdu je umiestnený v priestore určenom pre montované šatníky, elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným vypínač
 • Svietidlá – v každej izbe bytu budú voľné vývody pre svietidlá ukončené v zmysle STN.
 • Dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu (žiarovka sobjímkou bude iba vo vstupnej hale).
 • Zásuvky a vypínače sú realizované kompletne vo všetkých priestoroch bytu.
 • Vývody na slaboprúd budú vyvedené v 2 izbá
 • Na všetkých balkónoch je umiestnená jedna exteriérová zásuvka a vývod na jedno svietidlo.
 • Príprava na klimatizáciu – prívodný elektrický vodič na balkóne vedený z rozvádzača silnoprú
 • Audiovrátnik – v každom byte bude inštalovaný domáci telefó Na žiadosť klienta je možné nainštalovať videovrátnika, nie je však súčasťou štandardu.

ZDRAVOTECHNIKA

 • Vodomer – pred každou bytovou jednotkou bude osadený podružný vodomer na studenú
 • 1 ks závesné WC – so skrytou splachovacou nádržkou je súčasťou š
 • 1 ks umývadlo – umývadlo so stojančekovou batériou je umiestnené vo WC a je súčasťou š
 • Príprava na napojenie práčky s prívodom studenej vody s uzatváracím ventilom.

REGULÁCIA TEPLA

 • Priestorový termostat umiestnený v referenčnej miestnosti.

VZDUCHOTECHNIKA

 • Vetranie WC a kúpeľní je riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s výfukom do potrubia vyústeného nad strechu objektu.
 • Prívod vzduchu je riešený z okolitých miestností bytu cez bezprahové
 • Vetranie kuchýň – odsávacie potrubie ukončené jednoduchou uzá
 • Podtlakové vetranie kuchýň je riešené prostredníctvom digestorov (digestory nie sú súčasťou štandardu).

KUCHYNSKÁ LINKA

 • Kuchynská linka a spotrebiče nie sú súčasťou štandardného vybavenia.
 • Bude vyhotovená len základná príprava vývodov ku kuchynskej linke.

VÝPLNE DVERNÝCH A OKENNÝCH OTVOROV

 • Vstupné dvere sú protipožiarne a bezpečnostné.
 • Interiérové dverné otvory a zárubne nie sú súčasťou š
 • Okná, dvere a zasklené steny z kvalitných hliníkových profilov s izolačným trojsklom.
 • Exteriérové žalúzie nie sú súčasťou š
 • Vonkajšie parapety sú hliníkové.

NEBYTOVÉ PRIESTORY – DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Rozvádzač silnoprúdu a slaboprúdu je umiestnený v priestore hlavnej miestnosti.
 • Voľné vývody pre svietidlá sú ukončené v zmysle STN.
 • Dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu (žiarovka s objímkou bude iba v priestore hygienického zariadenia).
 • Zásuvky a vypínače sú realizované v základnom prevedení.
 • Vývody na slaboprúd budú vyvedené v 2 miestach.
 • Audio vrátnik – v priestore bude inštalovaný domáci telefón. Na žiadosť klienta je možné nainštalovať video vrátnika, nie je však súčasťou štandardu.

ZDRAVOTECHNIKA

 • Vodomer pred nebytovým priestorom, osadený podružný vodomer na studenú vodu.
 • 1 ks závesné WC – so skrytou splachovacou nádržkou je súčasťou štandardu.
 • 1 ks umývadlo – umývadlo so stojančekovou batériou je umiestnené vo WC a je súčasťou štandardu.

REGULÁCIA TEPLA

 • Vetranie hygienického zariadenia je riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s výfukom do potrubia vyústeného nad strechu objektu.
 • Predpríprava na nútené vetranie centrálnej miestnosti.

KUCHYNSKÁ LINKA

 • Kuchynská linka a spotrebiče nie sú súčasťou štandardného vybavenia.
 • Bude realizovaná len základná príprava vývodov ku kuchynskej linke.

VÝPLNE DVERNÝCH A OKENNÝCH OTVOROV

 • Vstupné dvere sú protipožiarne a bezpečnostné.
 • Interiérové dverné otvory a zárubne nie sú súčasťou štandardu.
 • Okná, dvere a zasklené steny z kvalitných hliníkových profilov s izolačným trojsklom.
 • Exteriérové žalúzie nie sú súčasťou štandardu.
 • Vonkajšie parapety sú hliníkové.